ابعاد استخر: 8×3
محل اجرا: کردان (البرز)

 سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران