ابعاد استخر: 8×3
محل اجرا: هچی رود (چالوس – مازندران)سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران