ابعاد استخر: 8×3
محل اجرا: دهکده ساحلی انزلی- گیلان

 سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران