ابعاد استخر: 8×3
محل اجرا: چمستان (مازندران)

 سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران