ابعاد استخر: 5.5×2.5
محل اجرا: 

 

سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران