ابعاد استخر: 8×3
محل اجرا: رادیو دریا (چالوس – مازندران)سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران