ابعاد استخر: 8×3
محل اجرا: سیسنگان- گیلان

 سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران