ابعاد استخر: 6*3
محل اجرا: دهکده ساحلی (انزلی-گیلان)سیسنگان، نوشهر-مازندران


سیسنگان، نوشهر-مازندران