ابعاد استخر: 5.5×2.5
محل اجرا: بومهن (تهران)


سیسنگان، نوشهر-مازندران