ابعاد استخر: 5.5×2.5
محل اجرا: سیسنگان (مازندران)


سیسنگان، نوشهر-مازندران